پرسش و پاسخ

این بخش برای کسانی است که تا به حال سابقه معاینه و تشکیل پرونده را نداشته اند.
افرادی که پرونده داشته و تحت معاینه قرار گرفته اند از این پس می توانند سوالات خود را از طریق تماس تلفنی عنوان کنند.
پس از بررسی پرونده بیمار ، سوالات را پاسخ خواهیم بود.